Firefly Online Forum
قایق کف شیشه ای کیش - Printable Version

+- Firefly Online Forum (http://forum.fireflyonline.website)
+-- Forum: Welcome! (http://forum.fireflyonline.website/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Introductions (http://forum.fireflyonline.website/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: قایق کف شیشه ای کیش (/showthread.php?tid=1073)قایق کف شیشه ای کیش - hoteldubai12 - 12-27-2017

قایق کف شیشه ای کیش
آب های زیبای خلیج فارس زیستگاه موجودات دریایی زیبایی مثل مرجان ها عروس دریایی و ستاره دریایی و خیلی از موجودات نادرمی باشد. در کنار قایق سواری بروری سواحل بسیار زیبای خلیج فارس می توانید از تماشای این موجودات دریای زیبا از کف قایق های شیشه ای لذت ببرید و این تفریح می تواند یکی از زیبا ترین تجربه ها ی باشد که مسافران تور کیش و گردشگران می توانند تجربه کنند. برای تجربه این تفریح باید به اسکله های تفریحی کیش مراجعه کنید لازم به ذکر می باشد که باید به نکات ایمنی که راهنما به شما آموزش می دهند خوب توجه کنند.


RE: قایق کف شیشه ای کیش - Mickey Mirage - 12-27-2017

hey fuckface stop littering on our forums